2012 gegužės 23 d. Trečiadienis
Gyventojų mirtingumas

GYVENTOJ? MIRTINGUMO RODIKLIAI:

Mirtingumo rodiklis – mirusi? asmen? skai?ius 1 000 arba 100 000 gyventoj?.

Standartizuotas mirtingumo rodiklis – tai mirtingumo rodiklis, kuris apskai?iuotas taikant tiesiogin?s standartizacijos metod?. Jis rodo, koks b?t? mirtingumo rodiklis, jei gyventoj? pasiskirstymas pagal amžiaus grupes b?t? toks pat, kaip ir standartin?s Europos populiacijos (PSO, 1976), t. y. neatsižvelgiant ? amži? ir lyt?).

MIRTINGUMO STATISTIKA REIKŠMINGA, NES JI RODO:

– bendr? gyventoj? sveikatos b?kl?,
– sveikatos prieži?ros veiksmingum? ir kokyb?,
– sveikatos netolygumus,
– sveikatos prieži?ros prieinamum?.

VILNIAUS MIESTO GYVENTOJ? MIRTINGUMAS 2010 M.:

Vilniaus mieste 2010 m. mir? 5 648 gyventojai. Lyginant su Lietuvos vidurkiu (100 000 gyventoj? teko 1 281,5 mirusiojo), sostin?je gyventoj? mirtingumas mažesnis (100 000 gyventoj? teko 1 013,8 mirusiojo).

Vilniuje mirtingumas yra vienas mažiausi? Lietuvoje. Tai iš dalies lemia didesnis darbingo amžiaus sostin?s gyventoj? skai?ius. Nepaisant šio fakto, per dešimt met? vilnie?i? mirtingumas 100 000 gyventoj? padid?jo nuo 910,9 (2001 m.) iki 1 013,8 (2010 m.) mirusiojo. Tiksliausiai vyr? ir moter? mirtingumo skirtumus rodo standartizuoti mirtingumo rodikliai (mirusi?j? skai?ius 100 000 gyventoj? pagal Europos standart?, kai eliminuojamas amžiaus ir lyties veiksnys).

2010 m. Vilniaus miesto vyr? (1 226,4 / 100 000 gyv.) standartizuotas mirtingumo rodiklis buvo du kartus didesnis negu moter? (592,1 / 100 000 gyv.).

Kaip ir visoje Lietuvoje, svarbiausios sostin?s gyventoj? mirties priežastys jau daug met? išlieka nepakitusios: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorin?s mirties priežastys 2010 m. sudar? 83,8 proc. vis? mirties priežas?i? (ži?r?ti pav. žemiau):

Atsisi?skite grafikais iliustruot? 2010 m. ataskait?.

FacebookFacebook Messenger
Naujienos